↑ Powrót do Zakład Etyki

Prof. zw. dr hab Lesław Hostyński

Curriculum Vitae

Lesław Hostyński urodził się 28 maja 1956 w Krośnie. Ukończył liceum ogólnokształcące w Dukli. Studiował filologię polską (1975-1979) i filozofię (1977-1981) w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W roku 1980 rozpoczął pracę w Zakładzie Etyki i Estetyki. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii i socjologii uzyskał w roku 1988 na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Filozofia wartości, estetyka i etyka Henryka Elzenberga (promotor: prof. dr hab. Tadeusz Kwiatkowski), a stopień doktora habilitowanego w roku 1998 na podstawie rozprawy pt. Wartości utylitarne. Od roku 2010 jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. Za książkę Układacz tablic wartości otrzymał nagrodę indywidualną Ministra Edukacji Narodowej.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2007 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Głównymi dziedzinami zainteresowań dr. hab. Lesława Hostyńskiego są aksjologia, etyka, historia etyki polskiej, bioetyka. W latach 1999-2005 był członkiem Senackiej Komisji ds. Wydawnictw. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Lesław Hostyński wypromował pięcioro doktorów. Jest promotorem 124 prac magisterskich i 34 licencjackich. Recenzował 7 rozpraw doktorskich. Od roku 2008 kierownik Zakładu Etyki.

Wykaz wybranych publikacji

Monografie:

 • O wartościach. Aksjologia formalna, estetyka i etyka Henryka Elzenberga, Lublin 1991.
 • Wartości utylitarne, Lublin 1998.
 • Układacz tablic wartości, Lublin 1999.
 • Wartości w świecie konsumpcji, Lublin 2006.
 • Utilitarian Values, Toruń 2009, ss. 297.

Artykuły naukowe:

 • Koncepcja etyki w ujęciu Kazimierza Twardowskiego, „Studia Filozoficz ne”, nr 6 (223), 1984, s. 27-39.
 • Wybór aksjologiczny w koncepcji antropologii wartości Henryka Elzenberga [w:] „Ruch Filozoficzny”, t. LIV,  nr 4, 1997, s. 609-614.
 • Wartość ujemna w systemie aksjologii Henryka Elzenberga, [w:] „Studia etyczne i estetyczne. Zbiór piąty. Wartości i antywartości w kontekście przeobrażeń kultury współczesnej“, red. T. Szkołut, Lublin 1998, s. 107­-121.
 • Czy wartości utylitarne są wartościami? Na marginesie perfekcjonizmu aksjologicznego Henryka Elzenberga,[w:] Człowiek wobec wartości w filozofii Henryka Elzenberga, red. A. Lorczyk, Warszawa 1998, s. 131-145.
 • Mistrz i uczeń. O Henryku Elzenbergu i Zbigniewie Herbercie, „Tygodnik Powszechny“ nr 16, 1999 („Kontrapunkt. Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego“ nr 1/2, s. III, VIII).
 • Henryka Elzenberga teoria przeżyć estetycznych, [w:] „Henryk Elzenberg (1887-1967). Dziedzictwo idei. Filozofia – aksjologia – kultura“, Toruń 1999. red. W. Tyburski, s. 123-131.
 • Tożsamość podmiotu a problem odpowiedzialności moralnej, [w:] „Hominem quero. Studia z etyki, estetyki, historii nauki i filozofii, historii myśli społecznej“, Lublin 1999, s. 79-89.
 • Strażnik wartości perfekcyjnych, „Akcent“, nr 3-4 (77,78) 1999, s. 225-227.
 • Ontologiczny fundament wartości witalnych i przyjemnościowych, [w:] „Rekonesanse filozoficzne. Człowiek, wartości, historia“, Lublin 1999.
 • Henryk Elzenberg w świecie historii filozofii, [w:] „Considerationes philosophicales“, Lublin 1999, s. 321-339.
  Wartości utylitarne, [w:] „Edukacja Filozoficzna“, vol. 27, 1999, s. 250-253.
 • Rola przeżyć kontemplacyjnych w powrocie do natury [w:] „Sztuka i edukacja kulturalna w czasie przemian“, Lublin 2000, red. T. Szkołut, s. 209-215.
 • Miejsce intuicjonizmu aksjologicznego w epistemologii wartości Henryka Elzenberga, [w:] „Intuicjonizm w filozofii i etyce“, [w:] „Intuicja w filozofii i etyce“, Lublin 2000, red. A. Drabarek, s. 109-125.
 • Herberta metafizyka cierpienia a filozofia Henryka Elzenberga [w:] „Ethos“, nr 4 (52), 2000 r., s. 126-136.
 • Wartości utylitarne a uwarunkowania kulturowe, [w:] „Wobec świata wartości“, red. H. Szabała, W. Pepliński, Gdańsk 2001, s. 94-100.
 • Humanizm aksjocentryczny czy antropologia wartości? Dylemat aksjologii Henryka Elzenberga.
 • Wartości utylitarne wobec zagrożeń ekologicznych, [w:] Filozofia wobec XXI wieku, red. L. Gawor, Lublin 2004, s. 223-230.
 • Antropologia wartości, „Anthropos. Prace Instytutu Filozofii UMCS“. Zbiór 3, Lublin 2004, s. 9-22.
 • The Axiological System of Henryk Elzenberg, [w:] „Polish Axiology: The 20th Century and beyond“, „Polish Philosophical Studies“, V, Stanislaw Jedynak, ed., Washington D.C. 2005, s. 179-211.
 • Wartości w świecie konsumpcji, [w:] „Byt i powinność czyli status i funkcje wartości“, red. Andrzej L. Zachariasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 385-391.
 • Filozofia wartości Henryka Elzenberga na tle filozofii polskiej XX-lecia międzywojennego, [w:] „Studia nad polską filozofią pierwszej połowy XX wieku“, „Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Lublin“, Vol. XXIX, Sectio I Philosophia – Sociologia, 2004, s. 61-76.
 • Reklama jako instrument władzy, [w:] „Rozprawy z filozofii. Księga pamiątkowa w darze Profesorowi Józefowi Pawlakow“, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005, s. 69-79.
 • Koncepcja narodu w filozofii Henryka Elzenberga, [w:] „Filozofia w kulturach krajów słowiańskich“, red. A. L. Zachariasz, Z. Stachowski, Wydawnictwo Naukowe Collegium Philosophicum, Rzeszów 2007, s. 135-140.
 • Granice wolności w świecie konsumpcji, [w:] Wolność w epoce poszukiwań, red. M. Szulakiewicz, Z. Karpus, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007, s. 57-64.
 • Piękno w świecie konsumpcji, [w:] Wizje i rewizje. Wielka księga estetyki w Polsce, red. K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2007, s. 251-263.
 • Rola tożsamości podmiotu w kształtowaniu odpowiedzialności moralnej, [w:] Podmiotowość we współczesnej edukacji. Oglądy – intencje – realia. pod red, J. Niemiec, A. Popławska, Białystok 2009, s. 81–91.
 • Instrumentalizacja prawdy w aksjosferze świata konsumpcji, [w:] Prawda w życiu moralnym i duchowym, red. D. Probucka, Kraków 2009, s. 335–342.
 • Wartości witalne – podstawa fundująca człowieka konsumpcji, [w:] Co się dzieje z wartościami? Próba diagnozy, red. E. Okońska, K. Stachewicsz, Colloquia disputationes nr 12, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny, Poznań 2009, s. 173–180.
 • Odejście od Elzenberga? [w:] Elzenberg – tradycja i współczesność red. W. Tyburski, R. Wiśniewski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009, s. 155–164.
 • Seks i erotyzm – erzac miłości w świecie konsumpcji, Człowiek świadomością istnienia, red. W. Zięba, K. Kilian, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 188–199.
 • Czy Elzenbergowski homo ethicus to homo inquietus? [w:]Człowiek niespokojny. Księga ofiarowana Profesorowi Stefanowi Symotiukowi przez Przyjaciół, red. B. Banasiak, J. Mizińska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 81–87.

Opracowania:

 • Pisma etyczne i estetyczne Henryka Elzenberga (Wstęp, opracowanie z rękopisów następujących pism Elzenberga: „Aesthetic“, „Ethica“. „Przyczynek do aretologii“, „Ethica“. „Dobro“, „Ethica“. „Hierarchizacja celów“), [w:] „Studia etyczne i estetyczne. Zbiór piąty. Wartości i antywartości w kontekście przeobrażeń kultury współczesnej“, red. T. Szkołut, Lublin 1999, s. 223-­241.
 • Wprowadzenie, podsumowanie i opracowanie: Dyskusja nad książką Zygmunta Baumana „Etyka ponowoczesna“ przeprowadzona w Zakładzie Etyki i Estetyki dnia 14.03.1997, [w:] „Studia etyczne i estetyczne. Zbiór piąty.
 • Wartości i antywartości w kontekście przeobrażeń kultury współczesnej, red. T. Szkołut, Lublin 1999, s. 296­-308.
 • Opracowanie z rękopisów następujących pism H. Elzenberga: Szczęście i wartość, Dynamiczne pierwistki artyzmu prozy, Ethica — przyczynek do aretologii, Etyka i techniki [w:] „Akcent“, nr 3-4 (77,78) 1999, s. 228-235.
 • H. Elzenberg, Pisma estetyczne, Lublin 1999 (opracowanie oraz wstęp).
 • H. Elzenberg, Pisma etyczne, Lublin 2001. (opracowanie oraz wstęp)
 • H. Elzenberg, Pisma aksjologiczne, Lublin 2002 (wstęp: L. Hostyński, opracowanie: L. Hostyński, A. Lorczyk, A. Nogal).

Konferencje

 • Rola przeżyć kontemplacyjnych w powrocie do natury, II Lubelskie Forum Sztuka Edukacja, Lublin 20-24 V 1997 r.
 • Czy wartości utylitarne są wartościami?, Konferencja „Perfekcjonizm aksjologiczny“ zorganizowana przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego Karpacz 16-20 IX 1997 r.
 • Czy uprawianie filozofii dopuszcza tolerancję?, Międzynarodowa konferencja „Europejskie modele tolerancji“, Rzeszów 27-29 1999 r.
 • Referat na konferencji z okazji Uroczystego otwarcia Audytorium Henryka Elzenberga na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu 6 IV 2002 r.
 • Wartości utylitarne – sztuka – edukacja współczesna, III Lubelskie Forum Sztuka Edukacja, Lublin 14-17 V 2002 r.
 • Wartości utylitarne wobec zagrożeń ekologicznych, Międzynarodowa Konferencja „Filozofia wobec XXI wieku“ Nałęczów 23-25 IX 2002 r.
 • Wartości w świecie konsumpcji, IV Międzynarodowa Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich „Byt i powinność. Status i funkcje wartości“, Rzeszów – Boguchwała 29.05-1.06.2003 r.
 • Koncepcja narodu w filozofii Henryka Elzenberga, V Międzynarodowa Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich „Filozofia w kulturach narodów słowiańskich“ Boguchwała – Tyczyn 2.06-5.06.2005 r.
 • Granice wolności w świecie konsumpcji „Kultura współczesna w poszukiwaniu wolności” Toruń 1-3 czerwca 2006.
 • Piękno w świecie konsumpcji, „I Polski Kongres Estetyczny wizje i re-wizje” Kraków 21.09.2006-24.09.2006.
 • Odejście od Elzenberga? „Filozofia Henryka Elzenberga. W poszukiwaniu metody”, Toruń 31 maja-1 czerwca 2007.
 • Czy w świecie konsumpcji możliwa jest sprawiedliwość?, III Ogólnopolskie Forum Etyczne „Czy sprawiedliwość jest możliwa?” 13-15 czerwca 2007.
 • Rola tożsamości podmiotu w kształtowaniu odpowiedzialności moralnej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa„Podmiotowość w edukacji. Ujęcie interdyscyplinarne. Kategorie – realia – tendencje”, Supraśl 05-06 czerwca 2008 r.
 • Instrumentalizacja prawdy w aksjosferze świata konsumpcji, IV Ogólnopolskie Forum Etyczne, „Prawda w życiu moralnym i duchowym”, 25-27 czerwca 2008 r.
 • Zbędność – aksjologiczny syndrom świata konsumpcji, VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa 15-20 września 2008 r.
 • Wartości witalne – podstawa fundująca człowieka konsumpcji, „Co się dzieje z wartościami? Próba diagnozy”, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bydgoszcz 5-6 listopada 2008 r.
 • Wartości witalne – podstawa fundująca człowieka konsumpcji, „Co się dzieje z wartościami? Próba diagnozy”, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bydgoszcz 5–6 listopada 2008 r.
 • Wartości świata konsumpcji aksjologicznym priorytetem młodzieży? Międzynarodowa konferencja naukowa „Drogi i bezdroża współczesnej edukacji. Realia, priorytety edukacyjne przełomu wieków 1989 – 2009.” Białystok/Białowieża 1-3 czerwca 2009.
 • Świat konsumpcji a dobro wspólne, V Ogólnopolskie Forum Etyczne, „Etyka i dobro wspólne” Kraków 24–26 czerwca 2009 r.

Kontakt

Stanowisko: Kierownik

Jednostka: Zakład Etyki, Instytut Filozofii UMCS

Adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/302, 20-031 Lublin

Tel.: 81-537-28-19

E-mail:  lhost@gazeta.pl

Konsultacje w semestrze letnim 2013/14: 

wtorek, godz. 16.30 – 18.00, Collegium Humanicum, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pok. 302.

p5rn7vb

Permalink do tego artykułu: http://filozofia.umcs.lublin.pl/zaklad-etyki/leslaw-hostynski