Filozofia to znakomity pomysł na pierwszy i na drugi kierunek studiów. Pracodawcy poszukują osób plastycznych potrafiących szybko dostosować się do różnych okoliczności.

Po filozofii będziesz kimś takim.

ZAPRASZAMY!

O studiach

Filozofia

– uczy dyscypliny logicznej, samodzielnego i krytycznego myślenia
– precyzyjności wypowiedzi
– pozwala zrozumieć siebie i świat
– uczy otwartości, uodparnia na manipulację
– ułatwia dostosowanie się do zmian współczesnego rynku pracy

Studia filozoficzne pierwszego stopnia zapewniają uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu propedeutyki filozofii, filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej, filozofii polskiej oraz logiki, psychologii i socjologii.


Studia filozoficzne drugiego stopnia zapewniają pogłębioną wiedzę w zakresie filozofii kultury, filozofii społecznej, filozofii sztuki, retoryki, kosmologii filozoficznej, teorii języka i komunikacji, współczesnych koncepcji świadomości, współczesnych teorii działania, aksjologii, filozofii Wschodu, kultury ponowoczesnej, współczesnej myśli religijnej i ateistycznej.

Filozofia 35+ to bezpłatne studia drugiego stopnia w Instytucie Filozofii UMCS. Formuła „35+” jest czysto symboliczna, gdyż oferta przeznaczona jest dla osób w dowolnym wieku. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych dlatego student może połączyć pracę ze studiami. Nowoczesne studia filozoficzne ukierunkowane są na filozoficzne problemy współczesności, cechuje je również maksymalna indywidualizacja kształcenia w postaci systemu proseminariów – metoda „uczeń-mistrz”.


Informacje o studiach doktoranckich dostępne są na stronie: umcs.pl w zakładce „Kandydat”

 

Specjalności

Wykaz specjalności w ramach studiów I stopnia:

Filozofia teoretyczna

Doradztwo i komunikacja w biznesie

Kultury azjatyckie


W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Doradztwo filozoficzne i coaching, Doradztwo etyczne w biznesie, Etyka, Epistemologia, Estetyka, Filozofia człowieka, Filozofia religii, Filozofia umysłu, Język chiński (mandaryński), Język starożytny, Komunikacja i media w społeczeństwie informacyjnym, Logika pragmatyczna, Ontologia, Psychologia, Racjonalność ekspercka i procesy decyzyjne, Retoryka i negocjacje, Socjologia, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, Wprowadzenie do nauk o organizacji i zarządzaniu.


Program studiów filozoficznych drugiego stopnia można dostosować do indywidualnych zainteresowań. Indywidualizację programu kształcenia ma zapewnić system proseminariów i zajęć fakultatywnych, które umożliwiają studentom kształcenie zgodne z ich zainteresowaniami. Zaletą proseminariów jest to, że mogą być prowadzone w bardzo małych grupach. Student wybiera 6 przedmiotów z dołączonej do planu listy 15. proseminariów. Wymiar godzin z nowożytnego języka obcego i translatorium tekstów filozoficznych ma sprostać potrzebie komunikacji we współczesnym świecie.

Opis specjalności

Filozofia teoretyczna to specjalność, która pozwala zdobyć określone sprawności intelektualne: logicznego myślenia, krytycyzmu, analizy i rozwiązywania problemów, prowadzenia dyskusji i sztuki argumentacji oraz jasnego i wyraźnego formułowania myśli. Studia filozoficzne nie kształcą specjalistów w wąskiej dziedzinie, lecz poszerzają horyzonty umysłowe i służą budowaniu racjonalnego obrazu świata.


Doradztwo i komunikacja w biznesie to nowatorska specjalność o charakterze doradczo-trenerskim, która odpowiada na potrzeby i oczekiwania rynku pracy na wykształconą kadrę posiadającą określone umiejętności oraz kompetencje organizacyjne i społeczne. Program kształcenia umożliwia połączenie wiedzy ogólnej ze specjalistyczną i praktyczną, połączenie wiedzy i umiejętności trenerskich z nauką o zarządzaniu i organizacji, a także połączenie wiedzy historyczno-filozoficznej, etycznej, logiczno-erystycznej ze współczesną wiedzą z zakresu komunikacji, mediów i nowoczesnych technik zarządzania. W programie studiów znajdują się przedmioty z zakresu doradztwa, komunikacji społecznej oraz nauk o organizacji i zarządzaniu, atrakcyjne praktyki oraz udział w treningach z doświadczonymi trenerami i coachami.


Kultury azjatyckie to nowa specjalność, która pozwala zdobyć uporządkowaną wiedzę na temat kultury chińskiej, kultury indyjskiej i kultury islamskiej. W programie kształcenia nacisk jest położony na filozoficzne i religijne podstawy tych kultur. Studenci poznają również filozoficzną tradycję Zachodu. Do programu studiów włączono lektorat języka chińskiego oraz translatorium tekstów chińskich. Absolwent posiada umiejętność posługiwania się językiem chińskim na poziomie podstawowym.

 

Jak zostać studentem?

Rekrutacja

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Rejestracja

Wejdź na stronę irk.umcs.lublin.pl i zarejestruj się już dziś!

Wybierz kierunek

Spośród dostępnych w katalogu kierunków studiów wybierz Filozofię!

UMCS. Zadbaj o swoją przyszłość!

Możliwości rozwoju:


Działalność w Kole Naukowym Filozofowie Kultury, Kole Naukowym „Doradztwo i komunikacja w biznesie”, Kole Naukowym Estetyków, duży wybór przedmiotów fakultatywnych, udział w atrakcyjnych zajęciach praktycznych i trening z doświadczonymi trenerami oraz coachami. Naszym studentom oferujemy semestralne i roczne wyjazdy w ramach programu stypendialnego LLP-Erasmus na uniwersytety w Austrii, Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Litwie, Słowacji, Turcji i Wielkiej Brytanii oraz możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (program MOST).


 


Zdobędziesz umiejętności:

 • doradczo-trenerskie połączone z nauką o zarządzaniu i organizacji
 • komunikacji międzykulturowej (kultury chińskiej, indyjskiej i islamskiej)
 • logicznego myślenia, krytycyzmu, analizy i rozwiązywania problemów
 • prowadzenia dyskusji i sztuki argumentacji
 • jasnego i wyraźnego formułowania myśli

Znani ludzie którzy studiowali filozofię


Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie po studiach?

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę jako:
 • nauczyciel etyki i filozofii
 • trener komunikacji interpersonalnej
 • coach rozwoju
 • doradca etyki biznesu
 • rzecznik, opiniodawca etyczny dla firm
 • mediator i negocjator
 • specjalista ds. wizerunku public realations
 • specjalista ds. kultur azjatyckich

Formularz kontaktowy

Wydział Filozofii i Socjologii
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin


O Wydziale:

Wydział Filozofii i Socjologii dąży w ofercie edukacyjnej do wypośrodkowania pomiędzy dobrym przygotowaniem specjalistycznym a ogólnohumanistycznym wykształceniem. Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowią specjaliści oraz praktycy w zakresie socjologii, filozofii, kognitywistyki, polityki publicznej, europeistyki, kreatywności społecznej.

Wydział prowadzi studia o profilu ogólnoakademickim i praktycznym, dostosowuje programy nauczania i specjalności do zmieniającego się rynku pracy. Studenci zdobywają umiejętności praktyczne - w tym aplikowania o granty i posługiwania się językami obcymi - otwierające drogę do nowych rynków pracy. Studia II stopnia (magisterskie) umożliwiają realizowanie indywidualnych ścieżek nauczania. Wydział dysponuje bogatą bazą dydaktyczną (nowoczesnymi salami dydaktycznymi, aulą konferencyjną, dobrze zaopatrzoną biblioteką wydziałową, trzema pracowniami komputerowymi oraz specjalistyczną salą dydaktyczną dla osób niepełnosprawnych).

Nasi absolwenci orientują się w złożonej rzeczywistości społecznej, mają zdolność krytycznego myślenia, trafnego formułowania hipotez, kreatywnego rozwiązywania problemów, prowadzenia badań –  są elastyczni i otwarci na zmiany. Znajdują zatrudnienie na wyższych uczelniach, w instytucjach kultury, urzędach, fundacjach i przedsiębiorstwach, są wśród nich specjaliści różnych branż, eksperci, menadżerowie i politycy.

***