Filozofia to znakomity pomysł na pierwszy i na drugi kierunek studiów. Pracodawcy poszukują osób plastycznych potrafiących szybko dostosować się do różnych okoliczności.

Po filozofii będziesz kimś takim.

ZAPRASZAMY!

O studiach

Filozofia I stopnia

Studia filozoficzne pierwszego stopnia zapewniają nabycie uporządkowanej, zaawansowanej wiedzy ogólnej z zakresu kanonu filozoficznego, w tym m.in. propedeutyki filozofii, logiki formalnej i pragmatycznej, ontologii, epistemologii, etyki, estetyki, filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej, filozofii polskiej, ponadto psychologii i socjologii. Program studiów oferuje też bogatą listę zajęć fakultatywnych, obejmujących różnorodną tematykę, związaną zarówno z filozofią, jak i z naukami pokrewnymi (zajęcia prowadzone są także w językach obcych) – dzięki czemu studenci mogą dostosować program własnych studiów do swoich indywidualnych zainteresowań. W obrębie zajęć
fakultatywnych, oprócz zajęć dostępnych dla innych kierunków studiów prowadzonych na WFiS, są też zajęcia dedykowane dla kierunku filozofia, tworzące trzy tematyczne segmenty: filozofia teoretyczna; kultury azjatyckie; doradztwo i komunikacja w biznesie. Na każdym roku studiów studenci kierunku filozofia wybierają dwa zajęcia fakultatywne z tych segmentów, również w ten sposób indywidualizując program swoich studiów. Studentom oferujemy możliwość wyjazdów na uczelnie zagraniczne w ramach programu ERASMUS+, możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (program MOST), jak też możliwość aktywności w kołach studenckich. Studia trwają trzy lata, kończą się obroną pracy licencjackiej i nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Szczegółowy program studiów można znaleźć na stronie:
https://www.umcs.pl/pl/filozofia,804.htm

Specjalności

Na tym kierunku nie ma specjalności.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów filozoficznych I stopnia zna w zaawansowanym stopniu miejsce i znaczenie filozofii w systemie nauk, jej specyfikę przedmiotową i metodologiczną, a także podstawową terminologię filozoficzną. Wie również, jakie są główne kierunki oraz najważniejsze stanowiska filozoficzne w zasadniczych okresach funkcjonowania filozofii. Zna zagadnienia związane z kształtowaniem się i historyczną zmiennością idei filozoficznych oraz najważniejsze koncepcje, teorie, terminologię i metodologię z zakresu m.in. propedeutyki filozofii, logiki (pragmatycznej i formalnej), ontologii, epistemologii, etyki, estetyki, filozofii umysłu oraz filozofii polskiej. Absolwent zapoznany jest również z podstawowymi metodami analizy i interpretacji wytworów kultury właściwych dla wybranych szkół, nurtów i kierunków filozoficznych. Ma świadomość wpływu filozofii na życie człowieka i jej powiązania z problemami życia. Zna filozoficzne podstawy kultury, rolę idei filozoficznych w powstawaniu dzieł i instytucji kultury, a także podstawowe zasady funkcjonowania instytucji kultury. Absolwent potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych. Analizuje teksty z zakresu filozofii, poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną oraz adekwatnie definiuje pojęcia. Potrafi również formułować i analizować podstawowe problemy filozoficzne, dobrać adekwatne do nich metody i narzędzia badawcze, a następnie opracować i zaprezentować wyniki badań. Absolwent umie komunikować i przekazywać innym swoją wiedzę z dziedziny filozofii, zwracając uwagę na jej ścisły związek z problemami życia oraz różnymi kwestiami z obszaru funkcjonowania społeczeństwa i kultury. Merytorycznie argumentuje, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, a także ocenia kontrargumenty i udziela na nie odpowiedzi. Potrafi również planować i organizować pracę indywidualną i zespołową, także w ramach zespołów interdyscyplinarnych.

Co po studiach?

Wbrew obiegowym opiniom z wykształceniem filozoficznym można znaleźć pracę w wielu miejscach. Zdolności analityczne, krytycznej oceny czy spojrzenia na problem z różnych perspektyw są bardzo cenione w wielu branżach i dużych, międzynarodowych firmach. Po tych studiach można pracować np. w sektorach publicznych relacji i kontaktów z otoczeniem (public relations), działach personalnych i zarządzania kadrami (human resources). Można też znaleźć zatrudnienie jako specjalista ds. rekrutacji, wdrożenia, oceniania efektów pracy i szkolenia pracowników, ale także w instytucjach społecznych, w działach promocji, strategii i rozwoju miasta lub prywatnych firm. Zdobyta wiedza przyda się także przy koordynacji różnych projektów interdyscyplinarnych. Po uzyskaniu uprawień nauczycielskich, można też uczyć etyki i filozofii. Absolwenci mogą poszerzać o pogłębiać swoją wiedzę na studiach II stopnia, zarówno na kierunku filozofia, jak i na innym pokrewnym kierunku.

Możliwości w trakcie studiów:

 • programy wymiany studenckiej, zarówno krajowe (MOST), jak i zagraniczne (Erasmus+),
 • rozwój zainteresowań w studenckich kołach naukowych (m.in. Koło Estetyków, Badania Religii, Kognitywistyki czy KreaTyVni),
 • udział w spotkaniach dyskusyjnych („Kinozofia”),
 • praca i rozwój w ramach Samorządu Studentów,
 • udział studentów w badaniach naukowych, projektach europejskich i konferencjach,
 • spotkania z przedstawicielami biznesu,
 • szeroka oferta zajęć fakultatywnych,
 • warsztaty i szkolenia organizowane przez podmioty zewnętrzne,
 • wydarzenia organizowane przez Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka oraz Inkubator Medialny,
 • współpraca z lubelskimi instytucjami kultury (Centrum Spotkania Kultur, Galeria Labirynt, Teatr NN, Teatr im. J. Osterwy, Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie – Rewiry czy Centrum Kompetencji Społecznych, Medialnych i Twórczych „Profesus”).

Filozofia II stopnia

Studia filozoficzne drugiego stopnia zapewniają pogłębioną wiedzę w zakresie m.in. filozofii kultury, filozofii społecznej, filozofii sztuki, retoryki, filozofii przyrody, teorii języka i komunikacji, współczesnych koncepcji świadomości, współczesnych teorii działania, aksjologii, filozofii Wschodu, kultury ponowoczesnej, współczesnej myśli religijnej i ateistycznej. Program studiów na tym kierunku wyróżnia zwłaszcza nakierowanie na filozoficzne problemy współczesności oraz indywidualizacja kształcenia. Dobór przedmiotów wykracza poza tradycyjnie przyjęty kanon filozofii. Ponad 30 % punktów ECTS stanowią przedmioty do wyboru (prowadzone także w językach obcych), dzięki czemu program studiów można dostosować do indywidualnych zainteresowań. Indywidualizację programu kształcenia ma zapewnić system proseminariów i zajęć fakultatywnych, które umożliwiają studentom kształcenie zgodne z ich zainteresowaniami. Zaletą proseminariów jest to, że mogą być prowadzone w bardzo małych grupach. Wymiar godzin z nowożytnego języka obcego i translatorium tekstów filozoficznych i przedmiotów prowadzonych w języku angielskim ma sprostać potrzebie komunikacji we współczesnym świecie. Studentom oferujemy semestralne i roczne wyjazdy w ramach programu Erasmus+ oraz możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (program MOST). Studia filozoficzne drugiego stopnia trwają dwa lata, kończą się obroną pracy magisterskiej i nadaniem tytułu zawodowego magistra. Studia są przeznaczone są zarówno dla absolwentów studiów filozoficznych pierwszego stopnia, jak i dla absolwentów innych studiów pierwszego stopnia.

Szczegółowy program studiów można znaleźć na stronie:
https://www.umcs.pl/pl/filozofia,804.htm

Specjalności

Na tym kierunku nie ma specjalności.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów filozoficznych II stopnia w pogłębionym stopniu zna miejsce i znaczenie filozofii w systemie nauk, jej specyfikę przedmiotową i metodologiczną, a także terminologię, kierunki i stanowiska filozoficzne w zasadniczych okresach rozwojowych filozofii, w tym zwłaszcza stanowiska współczesne. Zna zagadnienia związane z kształtowaniem się i historyczną zmiennością idei filozoficznych oraz najważniejsze koncepcje, teorie, terminologię i metodologię z zakresu: filozofii kultury, filozofii religii, filozofii społecznej, filozofii sztuki, filozofii przyrody, retoryki, aksjologii, kultury ponowoczesnej czy filozofii Wschodu. Absolwent zapoznany jest również z podstawowymi metodami analizy i interpretacji wytworów kultury właściwych dla wybranych szkół, nurtów i kierunków filozoficznych. Ma świadomość wpływu filozofii na życie człowieka i jej powiązania z problemami życia. Zna filozoficzne podstawy kultury, rolę idei filozoficznych w powstawaniu dzieł i instytucji kultury, a także podstawowe zasady funkcjonowania instytucji kultury. Absolwent potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych. Analizuje teksty z zakresu filozofii, poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną oraz adekwatnie definiuje pojęcia. Potrafi również formułować i analizować podstawowe problemy filozoficzne, dobrać adekwatne do nich metody i narzędzia badawcze, a następnie opracować i zaprezentować wyniki badań. Absolwent umie komunikować i przekazywać innym swoją wiedzę z dziedziny filozofii, zwracając uwagę na jej ścisły związek z problemami życia oraz różnymi kwestiami z obszaru funkcjonowania społeczeństwa i kultury. Merytorycznie argumentuje, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, a także ocenia kontrargumenty i udziela na nie odpowiedzi. Potrafi również planować i organizować pracę indywidualną i zespołową, także w ramach zespołów interdyscyplinarnych.

Co po studiach?

Wbrew obiegowym opiniom z wykształceniem filozoficznym mzńa znaleźć pracę w wielu miejscach. Zdolności analityczne, krytycznej oceny czy spojrzenia na problem z różnych perspektyw są bardzo cenione w wielu branżach i dużych, międzynarodowych firmach. Po tych studiach można pracować np. w sektorach publicznych relacji i kontaktów z otoczeniem (public relations), działach personalnych i zarządzania kadrami (human resources). Można też znaleźć zatrudnienie jako specjalista ds. rekrutacji, wdrożenia, oceniania efektów pracy i szkolenia pracowników, ale także w instytucjach społecznych, w działach promocji, strategii i rozwoju miasta lub prywatnych firm. Twoja wiedza przyda się także przy koordynacji różnych projektów interdyscyplinarnych. Po uzyskaniu uprawień nauczycielskich, można uczyć etyki i filozofii.

Możliwości w trakcie studiów:

 • programy wymiany studenckiej, zarówno krajowe (MOST), jak i zagraniczne (Erasmus+),
 • rozwój zainteresowań w studenckich kołach naukowych (m.in. Koło Estetyków, Badania Religii, Kognitywistyki czy KreaTyVni),
 • udział w spotkaniach dyskusyjnych („Kinozofia”),
 • praca i rozwój w ramach Samorządu Studentów,
 • udział studentów w badaniach naukowych, projektach europejskich i konferencjach,
 • spotkania z przedstawicielami biznesu,
 • szeroka oferta zajęć fakultatywnych,
 • warsztaty i szkolenia organizowane przez podmioty zewnętrzne,
 • wydarzenia organizowane przez Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka oraz Inkubator Medialny,
 • współpraca z lubelskimi instytucjami kultury (Centrum Spotkania Kultur, Galeria Labirynt, Teatr NN, Teatr im. J. Osterwy, Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie – Rewiry czy Centrum Kompetencji Społecznych, Medialnych i Twórczych „Profesus”).
Jak zostać studentem?

Rekrutacja

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Rejestracja

Wejdź na stronę: rekrutacja.umcs.pl i zarejestruj się już dziś!

Wybierz kierunek

Spośród dostępnych w katalogu kierunków studiów wybierz Filozofię I stopnia lub Filozofię II stopnia !

UMCS. Zadbaj o swoją przyszłość!

Filozofia a rynek pracy:


Mit bezrobotnego filozofa upada. To zawód, który ma przyszłość w nowych technologiach natemat.pl

[...] w Polsce też rodzi się zapotrzebowanie – Będzie to tym silniejsze, im większa będzie presja na transparentność i etykę w działaniach biznesowych – mówi naTemat Dominik Komar, szef 18 Havas Warsaw, gdzie odpowiada za eksplorację innowacji w środowisku startupowym. Opcji dla filozofa jest naprawdę sporo. – Na stanowiskach doradczych w marketingu, PR, CSR (ang. społeczna odpowiedzialność biznesu), data science, badaniach, produkcie, działach finansowych i prawnych – wylicza.


Zawody wygrane i przegrane: Kiedy inwestycja w edukację się nie opłaca gazetaprawna.pl

[...] Humanista może jednak wybrać taki kierunek studiów i ścieżkę doskonalenia zawodowego, która umożliwi mu satysfakcjonującą pracę z wysokim wynagrodzeniem. Takim kierunkiem studiów jest m.in. filozofia. Z najnowszego badania wynagrodzeń Sedlak&Sedlak wynika, że mediana zarobków osób z takim wykształceniem wynosi 4000 zł, a 25 proc. osób z tej grupy zarabia 6225 zł.


Filozof umie znaleźć pracę gazeta.pl

[...] Socjolodzy ze szczególną uwagą przyjrzeli się wydziałowi nauk społecznych, w którym mieści się także ich instytut. Absolwenci wydziału wypadają gorzej niż matematycy i informatycy, lepiej jednak niż biolodzy. [...] Najłatwiej na rynku pracy odnajdują się filozofowie (tylko 1,7 zarejestrowanych w 2011 r., mniej niż po politechnice).

Czym dziś zajmują się filozofowie?

 Zespół ds. Etyki w Google inc. - Technologiczny gigant Google od lat pracuje nad projektem autonomicznych, poruszających się bez udziału kierowcy samochodów. Specjalnie dla tego projektu powołany został zespół filozofów, którzy mają za zadanie rozwiązywać etyczne dylematy związane z funkcjonowaniem takiego samochodu. Na przykład: kto odpowie za szkodę wyrządzoną przez samochód, którego nie prowadził człowiek? Czy wolno mu złamać jeden przepis, żeby uniknąć złamania innego?  A nawet: w przypadku, gdy kolizja z grupą pieszych jest nieunikniona, to kogo samochód powinien ocalić – osobę starszą, dziecko, większą, mniejszą, a może powinien dbać przede wszystkim dbać o pasażera?
Filozofowie mają więc za zadanie obmyślić jak najwięcej podobnych „czarnych scenariuszy” , zbadać je, zdecydować jak je rozwiązać i zaprogramować autonomiczny samochód.

Etyka robotów – jak wiadomo przemysł technologiczny rozwija się niezwykle dynamicznie. Powstające dziś komputery i roboty potrafią wykonywać tak skomplikowane i subtelne operacje, że coraz mniejsza różnica dzieli je od sposobu w jaki myślą ludzie. Roboty potrafią już przejść test Turinga, który do niedawna odróżniał człowieka od maszyny, potrafią same odpowiadać na pytania dotyczące kwestii etycznych, rozpoznawać emocje ludzi – stąd już tylko krok, do momentu, w którym maszyny same zaczną je odczuwać. A jeżeli tak się stanie, to trzeba będzie uważać, żeby ich nie krzywdzić.

W związku z tym potrzebni są dziś specjaliści, którzy z jednej strony zaczynają opracowywać prawa, jakie niedługo będą przysługiwać robotom, z drugiej zaś opracowują podstawowe i nieprzekraczalne zasady, jakich trzymać muszą się maszyny, aby nigdy nie zrobiły krzywdy człowiekowi. To właśnie robią filozofowie w wielkich koncernach technologicznych.

 

Prezesi, managerowie i założyciele międzynarodowych koncernów, którzy studiowali filozofię:

Flickr – Stewart Butterfield • HP Company – Carly Fiorina • LinkedIn – Reid Hoffman • Yahoo – Marisa Mayer • Instagram – Mike Krieger • Microsoft – Scott Berkun • Netflix – Carl Icahn • Bank Fannie Mae – Herbert Allison • Time Warner – Gerard Levin • PayPal – Peter Thiel

Damon Horowitz jest filozofem zatrudnionym jednocześnie w radach nadzorczych kilku międzynarodowych startupów rozwijających istotne społecznie projekty, którym – dzięki szerokiemu spojrzeniu na problemy otaczającej nas rzeczywistości – doradza w jaki sposób powinny budować strategię swojego rozwoju, aby wypłynąć na szerokie wody i stać się dla świata czymś więcej niż kolejną dochodową firmą. Wcześniej pracował również w Google na stanowisku In-house philosopher, pełniąc tam funkcję specjalisty od rozwoju sztucznej inteligencji oraz etyki robotów. Często podkreśla, że porzucenie pracy w biznesie technologicznym, aby zrobić doktorat z filozofii, było jedną z najlepszych decyzji w jego życiu.

Andrew Taggart – jest filozoficznym wolnym strzelcem. To zawodowy „sprowadzacz na ziemię”. Pracuje dla założycieli i prezesów największych spółek z doliny krzemowej. Jego głównym zadaniem jest takie ukierunkowanie myślenia klientów, aby zaczęli dostrzegać więcej istotnych problemów w świecie w którym żyją i przestali gonić za wiecznie nieosiągalnym szczęściem, a zwrócili uwagę na wartości wyższe niż pieniądze czy sława. W ostatnich latach powstała nawet specjalna nazwa dla ludzi zatrudnianych na podobnych pozycjach w technologicznych gigantach: Chief Philosophy Officer - na wzór anglojęzycznego określenia prezesa Chief Executive Officer.

Znani ludzie którzy studiowali filozofię


Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie po studiach?

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę jako:
 • nauczyciel etyki i filozofii
 • trener komunikacji interpersonalnej
 • coach rozwoju
 • doradca etyki biznesu
 • rzecznik, opiniodawca etyczny dla firm
 • mediator i negocjator
 • specjalista ds. wizerunku public realations
 • specjalista ds. kultur azjatyckich

Możliwości rozwoju:


Działalność w Kole Naukowym Filozofowie Kultury, Kole Naukowym „Doradztwo i komunikacja w biznesie”, Kole Naukowym Estetyków, duży wybór przedmiotów fakultatywnych, udział w atrakcyjnych zajęciach praktycznych i trening z doświadczonymi trenerami oraz coachami. Naszym studentom oferujemy semestralne i roczne wyjazdy w ramach programu stypendialnego LLP-Erasmus na uniwersytety w Austrii, Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Litwie, Słowacji, Turcji i Wielkiej Brytanii oraz możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (program MOST).


 


Zdobędziesz umiejętności:

 • doradczo-trenerskie połączone z nauką o zarządzaniu i organizacji
 • komunikacji międzykulturowej (kultury chińskiej, indyjskiej i islamskiej)
 • logicznego myślenia, krytycyzmu, analizy i rozwiązywania problemów
 • prowadzenia dyskusji i sztuki argumentacji
 • jasnego i wyraźnego formułowania myśli

Program studiów I stopnia

Program studiów I stopnia zostanie umieszczony w późniejszym terminie.

Program studiów II stopnia

Program studiów II stopnia zostanie umieszczony w późniejszym terminie.

Formularz kontaktowy

Wydział Filozofii i Socjologii
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin


O Wydziale:

Wydział Filozofii i Socjologii dąży w ofercie edukacyjnej do wypośrodkowania pomiędzy dobrym przygotowaniem specjalistycznym a ogólnohumanistycznym wykształceniem. Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowią specjaliści oraz praktycy w zakresie socjologii, filozofii, kognitywistyki, polityki publicznej, europeistyki, kreatywności społecznej.

Wydział prowadzi studia o profilu ogólnoakademickim i praktycznym, dostosowuje programy nauczania i specjalności do zmieniającego się rynku pracy. Studenci zdobywają umiejętności praktyczne - w tym aplikowania o granty i posługiwania się językami obcymi - otwierające drogę do nowych rynków pracy. Studia II stopnia (magisterskie) umożliwiają realizowanie indywidualnych ścieżek nauczania. Wydział dysponuje bogatą bazą dydaktyczną (nowoczesnymi salami dydaktycznymi, aulą konferencyjną, dobrze zaopatrzoną biblioteką wydziałową, trzema pracowniami komputerowymi oraz specjalistyczną salą dydaktyczną dla osób niepełnosprawnych).

Nasi absolwenci orientują się w złożonej rzeczywistości społecznej, mają zdolność krytycznego myślenia, trafnego formułowania hipotez, kreatywnego rozwiązywania problemów, prowadzenia badań –  są elastyczni i otwarci na zmiany. Znajdują zatrudnienie na wyższych uczelniach, w instytucjach kultury, urzędach, fundacjach i przedsiębiorstwach, są wśród nich specjaliści różnych branż, eksperci, menadżerowie i politycy.

***